Monthly Archives: June 2009

گزارش تجمع ايرانيان ساكن لوس آنجلس در حمايت از قيام مردم داخل كشور ،افروختن شمع به ياد جانباختگان اخير

گزارش تجمع ايرانيان ساكن لوس آنجلس در حمايت از قيام مردم داخل كشور ،افروختن شمع به ياد جانباختگان اخير

Uploaded on Jun 18, 2009

  ثریا فلاح
غروب روز چهارشنبه ١٧ ماه جون ٢٠٠٩، جمعيت كثيري از ايرانيان مقيم لوس آنجلس در حمايت از قيام مردم داخل ايران در اطراف منطقه وست وود و ساختمانهاي دولت فدرال امريكا تجمع كردند. اين تجمع به دليل حضور گروههاي مختلف سني، گروههاي مختلف اجتماعي و سياسي از اهميت زيادي بر خوردار بود. حضور وسيع جوانان ايراني در كنار نسل قديمي ايرانيان تبلور عزم واقعي آنان براي تغيير شرايط موجود در ايران بود. اگر چه اين اعتقاد به تغيير نقطه قوت تجمع امروز و چند روز اخير بوده است، با اينحال تفاوت و چگونگي اين تغيير خود موجب دو دستگي در ميان اين گروه از ايرانيان ساكن در لوس آنجلس مي باشد. گروهي تغيير را در ايجاد اصلاحات و فضاي باز سياسي توسط اصلاح طلبان داخل ميبينند و گروهي ديگر كه از از نظر تعداد افراد بيشتري را دربر مي گيرد تغيير را در سرنگوني جمهوري اسلامي معني ميكنند.

http://www.youtube.com/watch?v=mDkz4LPdiE4&feature=share&list=UURlh5uJJzIQG49xnrsiIdnA

Candlelight vigil Los Angeles for people of Iran 6, 17 2009
June,17, 2009
Federal Building
Iranian Student Solidarity Movement
Demonstration against the Islamic Republic of Iran

اطلاعية كنگره ملتهاي ايران فدرال درباره حوادث اخير و قيام مردمي بعد از انتخابات

اطلاعية كنگره ملتهاي ايران فدرال درباره حوادث اخير و قيام مردمي بعد از انتخابات

مردم مبارز ایران!
 جمهوري اسلامی حتی نتایج انتخابات غیردمکراتیک و تبعیض آمیز خود در 22 خرداد 1388 را هم برنتابید و برای برکرسی نشاندن کاندیدای مورد نظر ولی فقیه‌،‌ کودتا کرد. شما مردم ایران، در همین یک قرن، بارها، و برای کسب حقوق شهروندی خود- به طور سراسری یا منطقه ای- قیام ها کرده اید. بارها و با انقلاب هایی، خواست ها و ميل واقعى خویش براى اعمال حاکميت خود و رھايى از ديکتاتورها را به اٽبات رسانده اید۔ اما ھر بار و دوباره، کودتاگرانى حاکميت را از شما سلب و استبداد را برقرار کرده اند۔

 اکنون و برای بار دیگر، کودتاى احمدى نژاد، تحت  حمايت آشکار”ولى فقيه”، در جریان است. اما شما مردمی که به حقوق خودتان آشنا هستید، برای گرفتن همه حقوق حقه و خواست های واقعی خود، جان بر کف نهاده و به خیابان ها آمده اید۔  آمده اید تا آزادی، دموکراسی، برابری حقوقی، تساوی در برابر قانون، حق انتخاب آزاد، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بدون هیچ نوع تبعیضی، حق داشتن رادیوها، تلویزیون ها، رسانه های مدرن و آزاد و ده ها حقوق قانونی شهروندی ديگر و از جمله داشتن انتخاباتى بدور از تقلب و شمارش دقيق آراء رأى دھندگان را فرياد بزنید. به خیابان ها آمده اید تا همه حقوق شهروندی که از آن ها در یک قرن اخیر محروم مانده اید را بستانید و مستبدان را عقب برانید.

ملت های ایرانی!مسئله، احمدی نژاد و خامنه ای نیست و این گونه مسایل با ابطال انتخابات نیز حل نخواهد شد. باید مشکل را از ریشه حل کرد و ريشه همه این مصائب در نوع سیستم کنونی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی آن نهفته است و باید قانون اساسی، نوع حکومت و رابطه  دولت با مردم را تغییر داد. برای نیل به این هدف، تداوم بی امان مبارزه ضروری است و نباید از پای نشست.ما احزاب و سازمان های عضو کنگره‌ ملیت های ایران فدرال از همه خواست های دمکراتیک، آزادیخواهانه‌ و عدالت خواهانه‌ شما حمایت می کنیم و در مبارزه‌ برای این اهداف، در کنار شما هستیم.امروز مردم ایران، متشکل از تمام ملیتها و پیروان مذاهب گوناگون واز اقشار و گروھاى  مختلف سياسى ٬ اجتماعى و فرھنگى  در این مرحله‌ حساس که‌ بار دیگر مورد تهاجم وحشیانه‌ رژیم قرار گرفته‌ است،  بیش از پیش نیاز به‌ اتحاد و همبستگی دارد.
ما بار دیگر ضمن حمایت از مبارزه‌ مردم سراسر کشور و محکوم کردن جنايات و کشتار بى رحمانه رژيم جمھورى اسلامى ، دست دوستی و همبستگی بسوی کلیه‌ نیروهای آزادیخواه و دمکراتیک در داخل و خارج کشور دراز کرده‌ و آنها را به‌ اتحاد و همکاری در راستای مبارزه‌ علیه‌ دیکتاتوری و سرکوب و استقرار یک نظام دمکراتیک و پلورال، فرا میخوانیم.

                          iranfederal  کنگره ملت های ایران فدرال

                                  خرداد 1388

Demonstration Against Iranian Government in Los Angeles, California 6/14/2009

Demonstration Against Iranian Government in Los Angeles, California 

Jun 14, 2009

ثریا فلاح

امروز يكشنبه 14 ماه جون، نزديك به دو هزار نفر از ايرانيان مقيم لوس آنجلس در دفاع از مبارزان داخل كشور و در اعتراض به حكومت جمهوري اسلامي در منطقه وست وود و در اطراف ساختمان دولتي امريكا( فدرال بيلدينگ) گرد آمدند.
با اينكه تظاهر كنندگان در دو سوي خيابان ويلشر با دو شعار متفاوت تجمع كرده بودند ، با اينحال هر دو گروه در اعتراض و مخالفت با جمهوري اسلامي ايران توافق داشتند. گروه هماهنگي دانشجويي كه بيشترين جمعييت را با خود همراه كرده بود، اعتراض اصلي خود را در مخالفت با احمدي نژاد و حمايت از موسوي اعلام نمود.
تعدادي از اين دانشجويان با پوشيدن لباس يا نشانه هاي سبز رنگ به گونه اي هم صدايي خود را با حاميان آقاي موسوي اعلام نمودند. در ميان اين جمعيت تعداد بيشماري شعار دفاع از آزادي و حمايت از تظاهر كنند گان دا خل كشور و نابودي ديكتاتور را خواستار بودند. در مقابل اين گروه تعداد ديگري از تظاهر كننده گان كه شعار سر نگوني جمهوري اسلامي را مي دادند پرچم شير و خورشيد نشان ايران را با خود حمل مي كردند . اين گروه علاقمند به تظاهرات واحد با گرو ههاي ديگر بودند كه متاسفانه به دليل تاكيد گروههاي ملي در حمل پرچم شير و خورشيد نشان و شعار هاي سر نگوني اين امر به وقوع نپيو ست. از اين تظاهرات بسياري از شبكه هاي خبري برنامه تهيه كردند. تلويزيون س ان ان، اس بي اس و بسياري از شبكه هاي داخلي و تلويزيونهاو راديوهاي مقيم لوس آنجلس منجمله صداي كردهاي مقيم امريكا حضور داشتند.

By http://www.vokradio.com

%d bloggers like this: