Monthly Archives: February 2011

کردها و12 ماده‌ آقای رجوی روبروی ماده بدون نمره‌ آقای موسوی

کردها و12 ماده‌ آقای رجوی روبروی ماده بدون نمره‌ آقای موسوی!

27 / 2 / 2011

نزار کوهستانی: هر دو اپوزیسیون یکی برانداز ودر خارج دیگری اصلاح طلب ودر داخل ،حالا بعد از 28 سالی که‌ از تصویب طرح شورای ملی مقاومت برای خومختاری کردستان ایران در 17.8.1362 بشرح زیر می گذرد ،اجمالآ ببینیم چه‌ چیزهایی تغییر کرده‌ است .طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران ،البته‌ مقدمه‌اش را اینجا نیاوه‌رده‌ام .

منطقه‌ خودمختار ، تمامی کردستان ایران را شامل می گردد قلمرو جغرافیایی این منطقه‌ از طریق مراجعه‌ به‌ آراء عمومی مردم منطقه‌ کردنشین تعیین می شود
ارگان قانونگذاری در امور داخلی منطقه‌ خودمختار شورای عالی کردستان است که‌ نمایندگان آن از طریق انتخابات آزاد با رأی عمومی، مستقیم ، مساوی ومخفی انتخاب می شوند
اداره‌ کلیه‌ی امور منطقه‌ خومختار کردستان ایران بجز اموری که‌ ذیلآ در صلاحیت دولت مرکزی شناخته‌ می شود در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است
تعیین عالی ترین ارگانها برای اداره‌ این امور و نظارت بر فعالیت آنها بعهده شورای عالی کردستان است
حفظ انتظامات داخلی منطقۀ خومختاربعهدۀ ارگانهای خومختاری است که‌ نیروی متناسب برای این امر را با مراعات مادۀ 2 طرح حاضر سازمان خواهند داد
امور مربوط به‌ سیاست خارجی و روابط خارجی ، امنیت سراسری جمهوری ودفاع ملی ( شامل حراصت از مرزها ، حفظ تمامیت ارضی وحدت جمهوری) در صلاحیت دولت مرکزی است . ارتش در منطقه‌ خودمختار کردستان نیز مانند  دیگر نقاط  ایران حق دخالت در امور انتظامی را ندارد
امور مربوط به‌ تجارت خارجی گمرکات ، تعیین نظام پولی ومالی کشور ، انجام وظایف مربوط به‌ بانک مرکزی ، تنظیم بودجه‌ عمومی و برنامه‌های اقتصادی که‌ اهمیت سراسری دارند و یا مستلزم سر‌مایه‌گذاریهای کلان هستند در صلاحیت دولت مرکزی است . اداره‌ سایر امور اقتصادی منطقه‌ خودمختار در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است
بهره‌ برداری از منابع طبیعی و ثروتهای عمومی کشور که‌ اهمیت سراسری دارند در صلاحیت دولت مرکزی است که‌ به‌ نفع همه مردم ایران صورت می گرد . در منطقۀ خودمختاری کردستان ارگانهای خودمختاری ، دولت مرکزی را در بهره‌برداری از این منابع و ثروتها یاری خواهند نمود
زبان کردی ، زبان رسمی تدریس و مکاتبه‌ی داخلی در منطقه‌ خودمختاری است و در همه‌ مراحل تحصیلی حق آموزس به‌ زبان کردی برای ساکنان منطقه‌ برسمیت شناخته‌ می سود . زبان فارسی در منطقه‌ خودمختار نیز مانند دیگر مناطق ایران ، زبان رسمی است و در مدارس همراه‌ با زبان کردی آموزش داده‌ می سود
مکاتبات اداری منطقۀ خومختار کردستان با مرکز و سایر مناطق ایران و نیز وابسته‌ به‌ دولت مرکزی در منطقه‌ خودمختار بزبان فارسی صورت می گیرد
کلیه ساکنان غیرکرد در کردستان خودمختار در اشاعه فرهنگ خود آزادند و حق آموزش به‌ زبان خود را دارند
کلیه‌ حقوق وآزادیهای مطرح در اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی مربوط به‌ آن ، نظیر آزادی عقیده‌ وبیان ، آزدی مطبوعات ، آزادی تشکیل و فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی ، اتحادیه‌ها و شوراهای کارگری ، دهقانی و صنفی ، انجمنهای دمکراتیک ، آزادی انتخاب شغل و معل اقامت و آزادی مذهب در کردستان خومختار همانند دیگر نقات ایران تضمین می شود ، کلیه‌ ساکنان کردستان اعم از زن ومرد  همانند ساکنان سایر مناطق ایران بدون هر نوع تبعیض جنسی ، قومی ، نژادی و مزهبی از تساوی حقوق اجتماعی و اقتصادی ، سیاسی وفرهنگی برخوردار خواهند بود
نظام قضایی جمهوری واحد است و در منطقه‌ی خودمختار، دادگاهها ، طبق قوانین جمهوری و همچنین قوانین مصوب شورای عالی کردستان ، به‌ دعاوی رسیدگی خواهند نمود . نیروهای انتظامی کردستان ، به‌ دعاوی رسیدگی خواهند نمود
نیروی انتظامی کردستان خودمختار ، همانند نیروهای انتظامی دیگر نقاط کشور ضابط دادگستری بوده‌ و ملزم به‌ اجرای احکام و دستورها و قرارهای محاکم و مقامات قضایی می باشند
ارگانهای خودمختار موظفند از مداخله‌ در اموری که‌ در صلاحیت ویژه‌ی دولت مرکزی شناخته‌ شده‌ است خودداری نموده‌ ودولت مرکزی را در اجرای وظایف خویش در منطقه‌ یاری کنند  به‌ همین نحو دولت مرکزی و ارگانهای اجرایی آن از مداخله‌ در اموری که‌ در صلاحیت ویژه‌ی ارگانهای خومختاری شناخته‌ شده‌اند ممنوعند و باید ارگانهای خودمختاری را در انجام وظایف خویش یاری رسانند
دولت مرکزی در اجرای وظایف خود مبنی بر تأمین سریع پیشرفت و توسعه‌ کلیه‌ مناطق عقب افتاده‌ کشور ، موظف است که‌ از درآمدهای عمومی سهم بیشتری را به‌ رفع عقب ماندگی منطقه‌ خومختاری کردستان نیز تخصیص دهد
مردم منطقه‌ خومختار کردستان مانند سایر هموطنان خود در سراسر ایران از طریق قانونی و بدون هیچگونه‌ تبعیض در اداره‌ امور کشور مشارکت خواهند نمود

حال می بینیم که‌ اشاره‌ آقای موسوی بیشتر در سطور آخر ماده‌ هشتم نهفته‌ است

.
دوستان عزیز علاقمند می توانند قبل از نزدیک 28 سال پیش سطح توقعات وخواستهای مردم واحزاب فعاڵ د ر جنبش حه‌ق طلبانه‌ کردستان ایران بخصوص حزب دموکرات که‌ طرف این طرح بوده‌ ، را هم با طرح شورای ملی مقاومت صرفنظر از انتقادات ومعایبی که‌ بر آن وارد است ، هم با سیستم فدرالیی که‌ امروزه‌  کردهای کردستان عراق از آن برخوردارند مقایسه‌ وارزیابی کنند البته‌ شرایط کمی فر‌ق می کند اما کرد هر کرد است وکردستان هم هر کردستان می باشد لذا جنبش سبز هم برای ایران فردا وهم برای گسترش و پشتیبانی کردان باید برای رسیدن ودور نماندن زیادتر از از قافله‌ بیشتر مچش را باز بکند .
در ادامه‌ این زنجیره‌ مقالات سری هه‌م به‌ چند سند دیگر می زنیم . پیروز وموفق باشید.
beyan

لزوم همگرایی بیشتر احزاب کردستان ایران و جنبش سبز

لزوم همگرایی بیشتر احزاب کردستان ایران و جنبش سبز

24/02/2011

جنبش آرادیخواهی ملت کرد در طی سالیان، پیروزیها و به طور قطع مانند هر حرکت آزادیخواهانه دیگری، شکست در کارنامه خود دارد. عوامل متعددی در به ثمر نرسیدن یک چنبش مؤثر هستند اما مهم، آسیب‌شناسی صحیح آن و تعیین تاکتیکهای متناسب با زمان خود میباشد. به گواه تاریخدانان، قدمت مبارزات حق طلبانه در کردستان ایران بر علیه حکومتهای دیکتاتوری این سرزمین (دست کم از شهریور 1321 با تشکیل جمعیت احیای کرد) از سایر جنبشها به مراتب بیشتر است ولی امروزه قوم کرد کوچکترین سهمی را در ایران برای حکومت و تعیین سرنوشت خود ندارد. نگارنده قصد مقایسه کردستان ایران با جنبشهای سایر مناطق کردنشین، مثل عراق، ترکیه، سوریه و.. را ندارم و آن را حتی قیاسی مع الفارق میدانم چون با اطمینان میتوان گفت که اگر تحولات بین المللی و حمله نظامی کشورهای غربی به عراق نبود وضعییت کردستان عراق نیز اکنون به گونه دیگری رقم میخورد. زیاد شنیده ایم که اپوزیسیون ایرانی مخالف حکومت جمهوری اسلامی از فقدان اتحاد رنج میبرند و به همدیگر اعتماد ندارند. یکی از عوامل مهم آن را سوءتفاهمات متقابل در میان اپوزیسیون میدانند که به نوبه خود در بین احزاب فارس و قومهای دیگر ایرانی چشمگیرتر است.

تشریح کامل عوامل، از حوصله این مقاله خارج است ولی به طور کلی اقوام مختلف ایرانی این نظر را دارند که فارسها در طی سالیان خود را قوم برتر دانسته اند و نظرات خود را در نوع و اداره حکومت ایران اعمال کرده‌اند در مقابل هم فارسها، حقخواهی مرزداران را با دیده تردید مینگرند و از تجزیه ایران وحشت دارند. اگر چه احزاب کردستان ایران، تجزیه را حق مشروع خود میدانند اما همیشه این را تکرار کرده‌اند که نمی خواهند از ایران جدا شوند و حتی حزب دمکرات کردستان ایران شعار خود که ”خودمختاری برای کردستان” بود را در کنگره سیزدهم حزب به ”فدرالیسم برای ایران” تغییر داد و احزاب دیگر کرد نیز این را متناوب در بیانیه ها و اظهارات خود تکرار کرده‌اند و سعادت ایرانیها را با هم زیستن نه جدا از هم زیستن میدانند. در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران در سال 88 دست کم دو تن از کاندیداهای ریاست جمهوری، آقایان کروبی و موسوی با فرستادن پالسهایی(هر چند اندک) در شعارهای خود سعی در جلب حمایت آنها داشتند اما اکثر احزاب اپوزیسیون کرد با نگاهی تردید آمیز به قضیه نگریستند و ادعا کردند که جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست زیرا ما این را در دوران محمد خاتمی هم تجربه کرده ایم و آنها فقط به دنبال منافع خود هستند و حرکتهای اصلاحی نیز تحت لوای ولایت فقیه محکوم به شکست است. بعد هم با وقوع شبه کودتا در انتخابات88 و اعتراض جدی آقایان موسوی و کروبی و ایستادگی مردم در مقابل اقتدارگرایان با وجود دستگیریها و کشتارها، فصل جدیدی در تاریخ سیاسی ایران رقم خورد که کمتر کسی پیش‌بینی آن را میکرد تا جایی که آفای موسوی با ادامه اعتراضات در بیانیه ای به اعدام 5 تن از کردهای ایران اعتراض و آن را تلویحا محکوم کرد و سپس هم روزنامه کردی کلمه را منتشر نمود.

بنابراین باید دو طرف درک جدیدی از اوضاع داشته باشند و از تجارب یکدیگر استفاده کنند. چه بسا که اگر در اول انقلاب بقیه احزاب ایرانی هم مثل مناطق کردنشین رفراندوم جمهوری اسلامی(ولایت فقیه) را تحریم کرده بودند، وضعییتی کاملا متفاوت با این حکومت را در ایران امروز شاهد بودیم اما این دلیلی نمیشود که جمهوری اسلامی با تکیه بر این اختلافات فکری اپوزیسیون، حکومت سرکوبگرانه خود را ادامه دهد چرا که گلوله مزدوران جمهوری اسلامی فرقی بین ندا و ناصح نمیگذارد و تا آقای خامنه ای هم بر سر کار باشد فرقی نخواهد کرد.در این میان جنبش سبز هم باید مواضع روشنتری در قبال مسأله کرد اتخاذ نماید و این را هم بدانند که این مرزداران دلیر که در مواقع تنگی یادشان می‌افتند خواسته‌های مشخصی دارند که با سرنگونی آقای خامنه ای باید در چهاچوب ایرانی آزاد مورد بررسی قرار گیرد. احزاب کرد هم باید بدانند چه بسا که گناه آقای بنی صدر در سرکوب جنبش کردستان در اوایل انقلاب کمتر از آقای موسوی نیست و حالا همانطور که ار سر تقصیرات او گذشته اند و ایشان هم هر از چندگاهی طرف مصاحبه رادیو و تلویزیونهای کردی هست، میتوانند گوشه جشمی هم به جنبش سبز داشته باشند و با همگرایی بیشتری به مبارزه با دیکتاتور ادامه دهند، باشد تا از همین امروز با هم زیستن را برای آینده ایران یاد بگیریم

پشکو / فرانکفورت 23.02.2011

%d bloggers like this: