Daily Archives: February 27, 2011

کردها و12 ماده‌ آقای رجوی روبروی ماده بدون نمره‌ آقای موسوی

کردها و12 ماده‌ آقای رجوی روبروی ماده بدون نمره‌ آقای موسوی!

27 / 2 / 2011

نزار کوهستانی: هر دو اپوزیسیون یکی برانداز ودر خارج دیگری اصلاح طلب ودر داخل ،حالا بعد از 28 سالی که‌ از تصویب طرح شورای ملی مقاومت برای خومختاری کردستان ایران در 17.8.1362 بشرح زیر می گذرد ،اجمالآ ببینیم چه‌ چیزهایی تغییر کرده‌ است .طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران ،البته‌ مقدمه‌اش را اینجا نیاوه‌رده‌ام .

منطقه‌ خودمختار ، تمامی کردستان ایران را شامل می گردد قلمرو جغرافیایی این منطقه‌ از طریق مراجعه‌ به‌ آراء عمومی مردم منطقه‌ کردنشین تعیین می شود
ارگان قانونگذاری در امور داخلی منطقه‌ خودمختار شورای عالی کردستان است که‌ نمایندگان آن از طریق انتخابات آزاد با رأی عمومی، مستقیم ، مساوی ومخفی انتخاب می شوند
اداره‌ کلیه‌ی امور منطقه‌ خومختار کردستان ایران بجز اموری که‌ ذیلآ در صلاحیت دولت مرکزی شناخته‌ می شود در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است
تعیین عالی ترین ارگانها برای اداره‌ این امور و نظارت بر فعالیت آنها بعهده شورای عالی کردستان است
حفظ انتظامات داخلی منطقۀ خومختاربعهدۀ ارگانهای خومختاری است که‌ نیروی متناسب برای این امر را با مراعات مادۀ 2 طرح حاضر سازمان خواهند داد
امور مربوط به‌ سیاست خارجی و روابط خارجی ، امنیت سراسری جمهوری ودفاع ملی ( شامل حراصت از مرزها ، حفظ تمامیت ارضی وحدت جمهوری) در صلاحیت دولت مرکزی است . ارتش در منطقه‌ خودمختار کردستان نیز مانند  دیگر نقاط  ایران حق دخالت در امور انتظامی را ندارد
امور مربوط به‌ تجارت خارجی گمرکات ، تعیین نظام پولی ومالی کشور ، انجام وظایف مربوط به‌ بانک مرکزی ، تنظیم بودجه‌ عمومی و برنامه‌های اقتصادی که‌ اهمیت سراسری دارند و یا مستلزم سر‌مایه‌گذاریهای کلان هستند در صلاحیت دولت مرکزی است . اداره‌ سایر امور اقتصادی منطقه‌ خودمختار در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است
بهره‌ برداری از منابع طبیعی و ثروتهای عمومی کشور که‌ اهمیت سراسری دارند در صلاحیت دولت مرکزی است که‌ به‌ نفع همه مردم ایران صورت می گرد . در منطقۀ خودمختاری کردستان ارگانهای خودمختاری ، دولت مرکزی را در بهره‌برداری از این منابع و ثروتها یاری خواهند نمود
زبان کردی ، زبان رسمی تدریس و مکاتبه‌ی داخلی در منطقه‌ خودمختاری است و در همه‌ مراحل تحصیلی حق آموزس به‌ زبان کردی برای ساکنان منطقه‌ برسمیت شناخته‌ می سود . زبان فارسی در منطقه‌ خودمختار نیز مانند دیگر مناطق ایران ، زبان رسمی است و در مدارس همراه‌ با زبان کردی آموزش داده‌ می سود
مکاتبات اداری منطقۀ خومختار کردستان با مرکز و سایر مناطق ایران و نیز وابسته‌ به‌ دولت مرکزی در منطقه‌ خودمختار بزبان فارسی صورت می گیرد
کلیه ساکنان غیرکرد در کردستان خودمختار در اشاعه فرهنگ خود آزادند و حق آموزش به‌ زبان خود را دارند
کلیه‌ حقوق وآزادیهای مطرح در اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی مربوط به‌ آن ، نظیر آزادی عقیده‌ وبیان ، آزدی مطبوعات ، آزادی تشکیل و فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی ، اتحادیه‌ها و شوراهای کارگری ، دهقانی و صنفی ، انجمنهای دمکراتیک ، آزادی انتخاب شغل و معل اقامت و آزادی مذهب در کردستان خومختار همانند دیگر نقات ایران تضمین می شود ، کلیه‌ ساکنان کردستان اعم از زن ومرد  همانند ساکنان سایر مناطق ایران بدون هر نوع تبعیض جنسی ، قومی ، نژادی و مزهبی از تساوی حقوق اجتماعی و اقتصادی ، سیاسی وفرهنگی برخوردار خواهند بود
نظام قضایی جمهوری واحد است و در منطقه‌ی خودمختار، دادگاهها ، طبق قوانین جمهوری و همچنین قوانین مصوب شورای عالی کردستان ، به‌ دعاوی رسیدگی خواهند نمود . نیروهای انتظامی کردستان ، به‌ دعاوی رسیدگی خواهند نمود
نیروی انتظامی کردستان خودمختار ، همانند نیروهای انتظامی دیگر نقاط کشور ضابط دادگستری بوده‌ و ملزم به‌ اجرای احکام و دستورها و قرارهای محاکم و مقامات قضایی می باشند
ارگانهای خودمختار موظفند از مداخله‌ در اموری که‌ در صلاحیت ویژه‌ی دولت مرکزی شناخته‌ شده‌ است خودداری نموده‌ ودولت مرکزی را در اجرای وظایف خویش در منطقه‌ یاری کنند  به‌ همین نحو دولت مرکزی و ارگانهای اجرایی آن از مداخله‌ در اموری که‌ در صلاحیت ویژه‌ی ارگانهای خومختاری شناخته‌ شده‌اند ممنوعند و باید ارگانهای خودمختاری را در انجام وظایف خویش یاری رسانند
دولت مرکزی در اجرای وظایف خود مبنی بر تأمین سریع پیشرفت و توسعه‌ کلیه‌ مناطق عقب افتاده‌ کشور ، موظف است که‌ از درآمدهای عمومی سهم بیشتری را به‌ رفع عقب ماندگی منطقه‌ خومختاری کردستان نیز تخصیص دهد
مردم منطقه‌ خومختار کردستان مانند سایر هموطنان خود در سراسر ایران از طریق قانونی و بدون هیچگونه‌ تبعیض در اداره‌ امور کشور مشارکت خواهند نمود

حال می بینیم که‌ اشاره‌ آقای موسوی بیشتر در سطور آخر ماده‌ هشتم نهفته‌ است

.
دوستان عزیز علاقمند می توانند قبل از نزدیک 28 سال پیش سطح توقعات وخواستهای مردم واحزاب فعاڵ د ر جنبش حه‌ق طلبانه‌ کردستان ایران بخصوص حزب دموکرات که‌ طرف این طرح بوده‌ ، را هم با طرح شورای ملی مقاومت صرفنظر از انتقادات ومعایبی که‌ بر آن وارد است ، هم با سیستم فدرالیی که‌ امروزه‌  کردهای کردستان عراق از آن برخوردارند مقایسه‌ وارزیابی کنند البته‌ شرایط کمی فر‌ق می کند اما کرد هر کرد است وکردستان هم هر کردستان می باشد لذا جنبش سبز هم برای ایران فردا وهم برای گسترش و پشتیبانی کردان باید برای رسیدن ودور نماندن زیادتر از از قافله‌ بیشتر مچش را باز بکند .
در ادامه‌ این زنجیره‌ مقالات سری هه‌م به‌ چند سند دیگر می زنیم . پیروز وموفق باشید.
beyan

%d bloggers like this: