كانون سخن لوس آنجلس برگزار مي كند : سمينار حق تعيين سرنوشت در ايران

كانون سخن لوس آنجلس برگزار مي كند

سمينار

حق تعيين سرنوشت در ايران

سخنرانان

Kanoon_Sokhan_03042013

دکتر آزاد مرادیان       دبیر کمیته کردهای مقیم آمریکا برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران 

روزبه فراهانی پور    مسئول حزب مرز پرگهر و ایرانیان خواستار جمهوری ایرانی در ایران

     

فریار نیکبخت        مسئول کمیته دفاع از حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران،خواستار برابری حقوق همه ایرانیان

Date: March 4th, 2013

Time: 7:00 PM-9:30 Pm

Address: Colorado Center Community Room

2500 Broadway               

Santa Monica, CA 90404

 More information: http://www.kanoonsokhan.blogfa.com

Posted on February 22, 2013, in Farsi and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: