اول ماه مه ، روز جهانى كارگر را روز همبستگى با كولبران كورد اعلام كنيم

KACDHI

اول ماه مه ، روز جهانى كارگر را روز همبستگى با كولبران كورد اعلام كنيم

٢٩ آوريل ٢٠١٣

از كشته شدن كارگران اعتصابى و معترض ميدان “هاى ماركت ” شيكاگو ١٢٧ سال مي گذرد. آتش گلوله هاى پليس ضد شورش شهر شيكاگو جان دهها كارگر معترض به شرايط كار و كاهش ساعات روزانه كار را گرفت، جان افرادى كه هيچگاه اسامى آنان به واقع اعلام نشد، هيچگاه معلوم نشد چه تعداد از اين كارگران در سركوب خونين پليس ضد شورش كشته شدند.
بعد از ١٢٧ سال هنوز در گوشه گوشه اين جهان خاكى شاهد اعتراض كارگران ، خانواده هاى آنان و مدافعان حقوق كارگران و زحمتكشان به شرايط كار، كمى دستمزدها، عدم بيمه هاى اجتماعى، عدم امنيت شغلى، سختى كار و غيره ادامه دارد، و هنوز دشمنان زحمتكشان و كارگران با همه شيوه هاى موجود به سركوب، زندانى كردن، كشتار و اعدام كارگران و مدافعان آن ادامه مي دهندkulbaran

عدم وجود امكانات شغلى و كاريابى در مناطق محروم و دور از مركز ايران ، كارگران نيازمند كار را به اشتغال به تنها امكان موجود در مناطق مرزى سوق داده است، كه با به خطر انداختن تنها سرمايه خود كه جانشان است به كسب درآمد ناچيزى براى گذران زندگى خود و خانواده خود بپردازند. به يقين مي توان گفت كه جمهورى اسلامى ايران با اذعان به عقب ماندگى مناطق مرزى و حاشيه اى ايران، نه تنها به ايجاد كار و اشتغال اقدام نكرده است، بلكه در طى ٣٣ سال عمر خود بطور سيستماتيك به قتل و عام اين گروه از كارگران باربر پرداخته است و جز در طى اين چند سال كه مدافعان حقوق بشر موفق به كسب خبر و پخش آن در رسانه هاى خارج از كشور شده اند هيچگاه آمار واقعى كارگران يا كولبران مرزى كشته و زخمى و زندانى اعلام نشده است

تعداد كسانى كه در طى سالهاى اخير در مناطق مرزى غرب كشور به امر كولبرى براى امرار معاش خود پرداخته اند روز به روز در حال افزايش است، و در همين حال هم كشتار و قتل و آزار و اذيت آنان توسط نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران به صورت كاملا وحشيانه اى ادامه دارد. وضعييت كولبران كرد كه اكنون بخش عظيم كارگران كرد درمناطق غرب ايران از ايلام تا ماكو را در بر مي گيرد بارها در گزارش سازمانهاى حقوق بشرى و رسانه هاى مستقل آمده است، از جمله آقاى احمد شهيد كه در گزارشات خود قتل و كشتار آنان را بعنوان يكى از شاخصهاى ضديت جمهورى اسلامى با حقوق بشر و حقوق شهروندان خود ذكر كرده است

در هفته گذشته شاهد آن بوديم كه سه سازمان حقوق بشرى ؛ جمعيت حقوق بشر كرد، سازمان حقوق بشر كردستان و كوردسايت واچ در يك فراخوان عمومى از همه سازمانهاى حقوق بشر خواستند كه روز اول ماه مه امسال را به روز همبستگى با كولبران كورد اعلام نمايند.

كميته كردهاى مقيم امريكا براى دموكراسى و حقوق بشر در ايران، ضمن حمايت از اين فراخوان از همه سازمانهاى بين المللى حقوق بشر، سازمانهاى سياسى مدافع حقوق كارگران و زحمتكشان، اتحاديه ها و سنديكاهاى كارگرى مي خواهد كه ضمن حمايت از اين فراخوان عمومى  مبنى بر اعلام اول ماه مه بعنوان روز همبستگى با كولبران كورد، بخشى از مراسم خود را به اين گروه از كارگران (كولبران كورد) اختصاص دهند.

لوس آنجلس- كاليفرنيا
كميته كردهاى مقيم امريكا براى دموكراسى و حقوق بشر در ايران
٠٠١٨١٨٤٣٤٩٦٩٢

About Kurdish American Committee for Democracy and Human Rights in Iran(kacdhri)

Kurdish American Committee for Democracy and Human Rights in Iran On November 2005 a group of Kurdish-Americans decided to organize a committee to work on Kurdish issues in Iran and to build a relationship among Iranian opposition groups toward democracy in Iran. The following points clarified a need for organizing and helping the Iranian political parties to come together and to start coordinating their efforts We considered that: 1. Iran is not a homogeneous ethnic society and formidable Iranian opposition parties are aligned with separate ethnic groups. 2. Persians are a minority who has been the dominating power since the end of WWI and all other minority groups have revolted at some point during the 20th century and continue to do so in this century. 3.Kurdish struggle for human rights and self-determination is the longest and most mature democratic national movement in Iran, the only one to have developed a constitution for a democratic society (The Republic of Kurdistan, Mahabad 1947). 4. We considered that any political opposition to the Islamic regime without the involvement of Turkmans, Baluoch, Azeri, Kurd and Arab groups would fail. 5. Almost all Persian nationalist parties have vowed to side with the Islamic regime to “fight” minority groups and democracy. Based on the above ideas and considerations, Kurdish Americans from Iran organized a Committee for Democracy on December 2005. “Kurdish American Committee for democracy in Iran” had a sense of obligation to take an active role in organizing the Iranian opposition groups by:

Posted on April 30, 2013, in Farsi and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: