Daily Archives: May 23, 2013

تحريم انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران از طرف كميته كردهاى مقيم امريكا براى دمكراسى و حقوق بشر در ايران

تحريم انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران از طرف  كميته كردهاى مقيم امريكا براى دمكراسى و حقوق بشر در ايران

KAC4DHRI_Logo

براى اطلاع عموم
٢١ ماه مه سال ٢٠١٣ ميلادى

مردم آزاديخواه ايران؛

كميته كردهاى مقيم امريكا براى دمكراسى و حقوق بشر در ايران از ايرانيان در داخل و خارج از كشور و از جمعيت ١٢ ميليونى كردها در داخل مرزهاى ايران تقاضا مي كند تا فعالانه نارضائى خود را بر عليه سياستهاى خانمان بر آنداز جمهورى اسلامى ايران از طريق عدم رفتن به پاى صندوقهاى راى و يا هر گونه روشى متناسب با توانمدنديهاى مبارزاتى داخل كشور ابراز دارند.

كميته كردهاى مقيم امريكا به عنوان يك سازمان معتقد به دموكراسى ، طرفدار انتخابات آزاد و حق انتخاب از طريق آرا مردم در همه جهان و بخصوص در مناطقى است كه كردها بخشى از ساكنان آن مناطق بشمار مي روند. ما معتقديم كه شركت در انتخابات در يك سيستم دمكرات و آزاد به توسعه دمكراسى در آن كشورها و توسعه سياسى از طريق مشاركت مستقيم مردم از راه انتخابات ميسر خواهد بود. به باور ما مردم ايران سزاوار آنند كه از حق انتخاب آزاد خود بهره ببرند. با اينحال در زمانيكه جمهورى اسلامى ايران راه برگزارى هر گونه انتخاب آزاد را بسته است، راهى جز تحريم به اصطلاح انتخابات در ايران باقى نمانده است.

دولت جمهورى اسلامي ايران كه خود را ام القراى ممالك اسلامى مي داند، با توجيهات خود ساخته براى شهروندان خود تعيين مي كند كه به چه كسى و چكونه راى بدهند.

قانون اساسى جمهورى اسلامي ايران از اساس با همه شيوه هاى دمكراسى در تضاد بوده و خواهد بود. در كشورى كه نيمى از شهروندان آن، (زنان )حق كانديد كردن خود براى پست رياست جمهورى را ندارند، در سيستمى كه اقليتهاى ملى و مذهبى، مانند سنيها، زرتشتيها، مسيحيان، كليمي ها، اهل حق و يارسانيها، بهائيان و ديگر معتقدان به آئين و مذاهب موجود در ايران از كانديد شدن براى پست رياست جمهورى منع شده اند، در سيستمى كه تنها معتقدان به مذهب ١٢ امامى (اثنى اعشرى) كه معتقد به اصل ولايت فقيه و رهبرى آقاى خامنه اى بعنوان ولى فقيه باشند حق كانديد شدن دارند، در كشورى كه تنها كسانيكه جمهورى اسلامى ايران و قانون اساسى آنرا قبول دارند و به آن راى داده اند حق كانديد شدن دارند، هيچ فرد دگر انديشى هم امكان حضور در اين عرصه را نخواهد داشت. انتخابات رياست جمهورى در ايران و در همه ٣٣ سال عمر جمهورى اسلامى ايران، جايگزينى يك كارگزار و دست اندكار سيستم باكار گزارى ديگر در اين حكومت بوده است كه خود در قتل و آزار و اعدام و شكنجه و فقر و ندارى مردم اين سرزمين سهيم بوده است.

برگزارى به اصطلاح انتخابات رياست جمهورى در حالى است  كه از زمان روى كار آمدن جمهورى اسلامى ايران تا كنون صدها هزار انسان آزاديخواه از حق حيات محروم شده اند ، هزاران انسان دگر انديش زندانى، مورد آزار و آذيت و شكنجه و تحقير و تجاوز قرار گرفته اند، كشته شده اند، اعدام و يا مفقود شده اند، و آنان كه جان بدر برده اند از حق كار و تلاش و بهره مندى از امكانت كشور محروم شده اند. بيش از چهار ميليون ايرانى كشور را ترك كرده اند و آنان كه مانده اند كمرشان در زير سيستم ديكتاتورى شكسته است.

سيستم اقتصادى و زير بناى اقتصادى ايران به دليل سالها جنگ داخلى و جنگ با دولت بعثى عراق و همينطور جنگ اعلام نشده با كشورهاى اروپائي و امريكائى ، دزدى ، فساد ، رشوه خوارى كاملا تخريب شده است، منابع و درآمدهاى مالى كشور صرف راه آندازى نيروگاههاى اتمى و گسترش زير بناى ساخت انرژى هسته اى در جهت دسترسى به سلاحهاى هسته اى و كشتار جمعى بوده است. بخش عمده در آمدهاى ايران در جهت صدور انقلاب اسلامى در ميان گروهها و فعاليتهاى بنياد گرايانه و عموما مخرب تروريستى هزينه شده است، سياست پافشارى ايران براى دستيابى به انرژى هسته اى تعريف نشده و عدم همكارى با كشورهاى غربى در جهت ايجاد اعتماد و شفافيت فعاليتهاى خود ، تداوم محاصره اقتصادى و سياسى ، ايران را به سوى يك جنگ خانمان برانداز كشانده است.

در اين شرايط تعويض يك مهره دولت جمهورى اسلامى با مهره اي ديگر كه همگى در طى اين ٣٣ سال آزمايش خود را پس داده اند نمى تواند هيچكونه دگرگونى اساسى در وضعيت مردم ايران بوجود آورد. ما معتقديم كه كردها در ايران كه از همان روزهاى اول روى كار آمدن رژيم جمهورى اسلامى ايران شاهد بمباران و ويرانى شهر و روستاهاى خود بوده اند، شاهد قتل و كشتار و زندانى و تحقير فرزندان خود بوده است، كردها كه نداى آزادي خواهى و دمكراسى طلبى آنان با زندان، و شكنجه و اعدام و تبعيد و بيكارى داده شده است ، از شرايط انتخابات بعنوان يك فرصت در جهت مبارزه براى تحقق خواست هاى خود بهر ه خواهند برد.

به باور ما شركت در دور يازدهم انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران گامى در جهت اعتبار بخشى به حكومت اسلامى ايران خواهد بود. ما معتقديم كه بايد از شرايط ايجاد شده در زمان انتخابات و از فرصت بدست آمده براى روشنگرى در مورد فعاليتهاى خانمان برانداز رژيم استفاده كنيم. تحريم و بايكوت كردن به اصطلاح انتخابات رياست جمهورى يكى از شيوهاى كار آمد نافرمانى مدنى است كه خود مي تواند زمينه ساز فعاليتهاى بعدى مردم رنجديده كرد و همه مليتهاى ساكن در ايران بر عليه رژيمى باشد كه دشمنى و ناباورى خود را به دموكراسى و حقوق بشر به اثبات رسانده است.

كميته كردهاى مقيم امريكا براى دمكراسى و حقوق بشر در ايران
لوس آنجلس، كاليفرنيا، امريكا
١٢ ماه مه سال ٢٠١٣ ميلادى

%d bloggers like this: