پیمان نامه حقوق کودک با اجرای خانم مهتاب کرامتی، سفیر حسن نیت یونیسف در ایران

پیمان نامه حقوق کودک با اجرای خانم مهتاب کرامتی، سفیر حسن نیت یونیسف در ایران

09/19/2013

در این آگهی خانم کرامتی به همراه چند کودک ایرانی و افغانی بیانیه ای را در دفاع از حقوق کودکان بیان کردند. خانم کرامتی پیش از این، به همراه تعدادی از سفرای حسن نیت یونیسف عرب زبان،این آگهی را به زبان عربی اجرا و ضبط کرده بودندUNICEF_Iran.
نیماد بین الملل این آگهی را به کارگردانی نیما بانکی به عنوان هدیه ای به یونیسف و کودکان تقدیم کرده است.

Posted on September 19, 2013, in Farsi and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: