رضا مقصدی: زیرا که از تبار ِ دروغید

رضا مقصدیreza_maghsadi.jpg

کلن, آلمان ٢٦ سپتامبر٢٠١٣

زیرا که از تبار ِ دروغید …

از بامداد ِ تازه ، سخن گفتید؟

باور نمی کنند

– دلبستگانِ خنده ی خورشید

در صبح ِ تان سیاهی ِ خوف انگیز

duru

در ظهرتان تلاوتِ تاریکی

در شام ِ تان تباهی ِ بیداد ست

خورشید را ستاره ، صدا کرده ست.

زیبایی شناور گُل را گلوی ماه. ِ

 این سینه را سپیدی ِ فریاد ست

 …………

Posted on September 27, 2013, in Farsi. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: