پشتيبانى کمپین نجات جان زندانیان سیاسی محکوم بە مرگ در ایران از کارزار”لغو گام به گام اعدام

‫ ‬ فراخوان پشتيبانى از کارزار"لغو گام به گام اعدام" در ایران‬

‫ ‬ فراخوان پشتيبانى از کارزار”لغو گام به گام اعدام” در ایران‬

پشتيبانى کمپین نجات جان زندانیان سیاسی محکوم بە مرگ در ایران  از کارزار”لغو گام به گام اعدام در ايران 
١٠ دسامبر ٢٠١٣


‎‫ فراخوان پشتيبانى از کارزار”لغو گام به گام اعدام” در ایران‬
‎اعدام نه، زندگی آری

‎در يكماه گذشته و در پى موج جديد اعدام زندانيان سياسى و دگر انديش  و ادامه و  تشديد اعدام و بدار آويختن تعداد انبوهى از زندانيان عادى و متهم به جرايم اجتماعى و جنايى  كه موج وسيعى از اعتراضات  را در داخل و خارج از ايران به همراه داشت  توانست توجه بسيارى از سازمانهاى بين المللى مدافع حقوق بشر ، مدافعين حقوق و آزاديهاى مدنى را بسوى خود جلب كند ‫.‬ در بيانيه هاى صادره توسط بسيارى از فعالان حقوق بشر بر ضرورت پرداختن به موج جديد اعدامها در ايران به موازات مذاكرات بر سر برنامه انرژى هسته اى ايران تاكيد شده بود و موج جديد اعدامها در ايران كه در تناقض علنى با ادعاها ى تبليغاتى دولت به اصطلاح ‫”‬ اعتدال‫”‬ آقاى روحانى بود را تداوم سياستهاى دولتهاى قبلى جمهورى اسلامى ايران از آغاز روى كار آمدن آن در سال ١٩٧٩ تاكنون تلقى نموده اند‫.‬

‎ آمارهاى منتشر شده توسط نهادهاى حقوق بشرى بين المللى بر اين واقعيت صحه مى گذارند كه جمهورى اسلامى ايران  تنها در يكصد روز نخست دولت “اعتدال”  آقاى روحانی نزديك به ٣٠٠ نفر از زندانيان را اعدام نموده است، و اين در حالى است كه جمهورى اسلامى ايران بدون توجه به انعكاس وسيع اين اخبار در سطح ايران و در سطح بين الملل و بى توجهى به خواست مكرر وجدانهاى بيدار مبنى بر توقف اعدامها هرروز بر تداوم اين امر ادامه مى دهد‫.‬ جمهورى اسلامى ايران حتى خود را متعهد به امضائى كه در پاى اعلاميه جهانى حقوق بشر زده است نمي داند‫.


‎ طبق ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم، اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضایی را، به کشورها گوشزد می‌کند‫”

 لغو گام به گام اعدام در ایران‬

لغو گام به گام اعدام در ایران‬


‎همگام با تلاشهاى وسيع فعالان سياسى و حقوق بشر ايرانى خارج از كشور در مخالفت با اعدام و درخواست سريع قطع و لغو احكام اعدام در ايران، بخشى از فعالان مدنى، نويسندگان، شعرا و صاحب نظران داخل كشور نيز اقدام به راه اندازى كارزارى تحت عنوان‫”‬ كارزار گام به گام براى لغو اعدام‫”‬ نموده اند كه خوشبختانه با حمايت وسيع مردم مواجه شده است‫.‬

‎ما انتشار فراخوان “کارزار لغو گام به گام اعدام” ، از سوی اين کوشندگان حقوق بشر در ایران را گامی مثبت میدانیم و باور داريم كه : “در فردایی محتوم، ضرورت های تربیتی، ما مردم ایران را به پذیرش این اصل بدیهی وادار خواهد کرد که از اعدام مجرمان و متهمان، از هر سنخ و گروه، دست برداریم و به جای آن به اعمال شیوه های سازنده تربيتى بپردازیم”

‎ما معتقديم كه مجازات اعدام بدون هيچ قيد و شرطى بايد لغو گردد، در عين حال ضمن درك شرايط سياسى، اجتماعى، فرهنگى و قوانين جزاى اسلامى حاكم بر سيستم قضائى ايران از  فراخوان “کارزارلغو گام به گام اعدام” حمايت نموده و آنرا به مثابه گامی در همگرایی برای تبلیغ و ترویج و آموزش همگانی در خشونت گریزی و انسان مداری می دانیم. ما بر این باوریم که در این کارزار همگانی،  درفردایی نه چندان دور، با بهره گیری از فلسفه ی آموزشی نیکی در اندیشه ، گفتار و کردار نيك فرهنگ ایرانی، یک جامعه ی انسان مدار و خشونت پرهیز بر اساس  قوانین جزایی بدون حکم اعدام را بنیاد نهیم.
‎ما از همه نهادهای سیاسی، فرهنگی، حقوق بشری و ایرانیان آزاده در داخل و خارج از ايران درخواست می کنیم که با پشتیبانی از فراخوان “کارزارلغو گام به گام اعدام”،  جنبش انسان مداری و احترام به كرامت انسان را با تاكيد بر لغو حکم اعدام گسترده تر نمايند‫.‬.

‎١٠ دسامبر ٢٠١٣
‎گروە کمپین نجات جان زندانیان سیاسی محکوم بە مرگ در ایران

https://www.facebook.com/groups/607533885952429/

About Kurdish American Committee for Democracy and Human Rights in Iran(kacdhri)

Kurdish American Committee for Democracy and Human Rights in Iran On November 2005 a group of Kurdish-Americans decided to organize a committee to work on Kurdish issues in Iran and to build a relationship among Iranian opposition groups toward democracy in Iran. The following points clarified a need for organizing and helping the Iranian political parties to come together and to start coordinating their efforts We considered that: 1. Iran is not a homogeneous ethnic society and formidable Iranian opposition parties are aligned with separate ethnic groups. 2. Persians are a minority who has been the dominating power since the end of WWI and all other minority groups have revolted at some point during the 20th century and continue to do so in this century. 3.Kurdish struggle for human rights and self-determination is the longest and most mature democratic national movement in Iran, the only one to have developed a constitution for a democratic society (The Republic of Kurdistan, Mahabad 1947). 4. We considered that any political opposition to the Islamic regime without the involvement of Turkmans, Baluoch, Azeri, Kurd and Arab groups would fail. 5. Almost all Persian nationalist parties have vowed to side with the Islamic regime to “fight” minority groups and democracy. Based on the above ideas and considerations, Kurdish Americans from Iran organized a Committee for Democracy on December 2005. “Kurdish American Committee for democracy in Iran” had a sense of obligation to take an active role in organizing the Iranian opposition groups by:

Posted on December 12, 2013, in Farsi and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: