Daily Archives: December 27, 2013

ويديو: سخنرانى دكتر آزاد مراديان تحت عنوان روانشناسى صلح در سمينار بنياد انسان

ويديو: سخنرانى  دكتر آزاد مراديان تحت عنوان روانشناسى صلح در سمينار بنياد انسان
٢٦ سپتامبر ٢٠١٣
در١٥ دسامبر امسال و به دعوت بنياد انسان در جنوب ايالت كاليفرنيا، سمينار يك روزه اى تحت عنوان اركان اصولى و اجزاى بنيادى صلح واقعى و پايدار برگزار شد  در اين سمينار كه با حضور دكتروحيد رافتى،  دكتر على نيرى، دكتر آزاد مراديان، دكتر فرهاد ثابتان ،آقاى حبيب رياضتى و خانم دكتر نيكل جعفرى به عنوان برگزار كننده و هماهنگ كننده جلسه برگزار گرديد، موضوع صلح از زواياى مختلف مورد بررسى قرار گرفت.
در اين سمينار آقاى آزاد مراديان به بحث صلح و جنگ از ديدگاه روانشناسى پرداختند. بخش سخنرانى اين جلسه توسط دوستان بنياد انسان ضبط و در كانال يوتوب اين بنياد براى استفاده عموم آمده است. و قرار است كه بخش پايانى و پانل سوال و جواب هم متعاقبا پخش گردد.
همچنين در تماسى كه با آقاى مراديان داشتيم ، قرار شد كه متن سخنرانى  و گزيده بحثهاى ايشان براى اطلاع عموم در همين سايت و سايتهاى كميته و راديو صداى كردهاى مقيم امريكا پخش گردد.

 سخنرانان:
وحيد رافتى; آيا مي توان به صلح واقعى دست يافت؟ نقش دولت و ملت چيست؟ ,
آزاد مراديان ;مفهوم صلح از ديدگاه روانشناسى ,
على نيرى;مفهوم روشنگرايى و نقش آن در ايجاد عدالت اجتماعى،
فرهاد ثابتان; نقش عدالت اقتصادى در ايجاد صلح پايدار،
حبيب رياضتى;اجزاى يك صلح واقعى

تاريخ و محل برگزارى: يكشنبه ١٥ دسامبر ٢٠١٣,
١٠:٣٠ صبح تا ٤:٣٠ بعداز ظهر
Newport Coast Community Center
6401 San Joaquin Hills Road
Newport Coast, CA 92657
Human in the making Foundation presents
http://www.vokradio.com/content/view/1741/33
. متن كامل سخنرانى و بخش سوال و جواب هم متعاقبا اضافه مي گردد

در پى رد تاسيس جبهه متحد كرد از سوى وزارت كشور ج.ا.ايران، موسسين اين جبهه ، حزب متحد ملی را تاسيس نمودند

در پى رد تاسيس جبهه متحد كرد از سوى وزارت كشور ج.ا.ايران،  موسسين اين جبهه ، حزب متحد ملی را تاسيس نمودند. نام این نهاد هنوز به تایید وزارت کشور و شورای مرکزی نرسیده  است.   در مرامنامه اين حزب التزام  به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را جز خط مشى كارى خود اعلام نموده است.
حزب متحد ملی  در ایران موجودیت خود را اعلام کردبخش اول اساسنامه ، مرامنامه، اهداف و برنامه پیشنهادی حزب متحد ملینام این نهاد هنوز به تایید وزارت کشور و شورای مرکزی نرسیده .موسسین حزب جدید از هر پیشنهاد تکمیلی استقبال می نمایند . 1 - اساسنامهفصل اول: کلیاتماده 1: نام - نام این تشکل سیاسی- اجتماعی" حزب متحد ملی " است. ماده 2: تعریف- "حزب متحد ملی" ائتلافی است از شاخه های استانی و نهادهای مدنی که اساسنامه و مرامنامه حزب و اهداف مندرج در بیانیه فراخوان موسسین (19/9/1384) را پذیرفته و برای تحقق آن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود فعالیت می کند.ماده 3: اهداف – -	 مشارکت در تعین سرنوشت خود و کشور، تقویت همبستگی و اتحاد با دیگر اقوام ایرانی و همکاری با نهادهای دولتی و احزاب و سازمانهای قانونی به منظور فعالیت در مسیر احقاق حقوق آحاد ملت، احیاء و ارتقای فرهنگ ملی، استقرار دمکراسی، تامین عدالت اجتماعی و برقراری توسعه متوازن. -	همگامی ملی در تلاش برای ساختن کشوری که در آن شرایط زندگی، کار، تولید و برخورداری از حقوق کامل و برابر، برای همه شهروندان، صرف نظر از نژاد، قومیت، زبان و فرهنگ، دین و مذهب و اندیشه فراهم گردد.-	ارتقای آگاهی¬های عمومی، اعم از اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و علمی، از راههای قانونی و مسالمت آمیز. ماده 4:	خط مشی:-	 فعالیت صلح آمیز و بدور از تنش در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی و همکاری با نهاد های دولتی، احزاب و سازمانهای موجود کشور در راه توسعه و تعالی ملی و ارتقای امنیت و رفاه عمومی .-	حمایت از آزادی تشکیل احزاب، اندیشه و بیان، مطبوعات و رسانه‌ها، اتحادیه‌های صنفی کارگران وصنعتگران، سندیکاهای کارگری مستقل، برابری حقوق زنان با مردان.-	پذیرش اصل عدم تمرکز در ساختار حکومتی و تلاش برای تقسیم مدیریت و واگذاری اداره امور محلی از طریق ایجاد ـ نهادهای دمکراتیک محلی و انتخاب نیروهای شایسته بومی در پست های مدیریتی مناطق مختلف کشور و حمایت ، تقویت و تفویض اختیار و واگذاری امور اجرایی محلی و منطقه ای به آنان.تبصره 1: حزب متحد ملی، التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد.ماده 5: مرکز حزب متحد ملی –مرکز حزب در کرمانشاه است و دارای دفاتری در کلیه استانها و شهرستانها خواهد بود. تغیر محل مرکزیت حزب با اطلاع نهاد های مربوطه مجاز است.آدرس مرکز حزب - تا زمان دریافت مجوز عبارت است از: تهران - میدان گلها – ابتدای کاج شمالی – پلاک 113 - واحد 2 – تلفن 88969729 – کد پستی 65115-14369 (مستند به قانون احزاب)ماده 6 : گستره فعالیت – در داخل مرزهای جمهوری اسلامیماده 7: مدت فعالیت – از تاریخ تاسیس 19/9/1384 (مصادف با روز صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر) به مدت نامحدود.ماده 8: هیات موسس –1- هیات موسس عبارت اند از کلیه کسانی که در ارائه و برپائی ایده "حزب متحد ملی "، تدوین اساسنامه و تشکیل اولین شوراهای استانی ، مشارکت فعال داشته اند. 2- فعالیت هیئت موسس بر اساس ماده 7 این اساسنامه ، تا برگزاری اولین کنگره حزب خواهد بود .3- هيئت مؤسس به طور موقت دارای سخنگو، دبيرخانه و يک منشی می باشد.الف - وظایف و اختیارات هیات موسس:1 – تدوین و تصویب اساسنامه حزب و ارائه آن به اولين کنگره حزب ، جهت تصويب . 2 – سازماندهی و تشکیل شوراهای استانی.3 – شرکت در کنگره به عنوان عضو رسمی.4- کلیه وظایف و اختیارات هیات موسس پس از انقضای فعالیت آن به شورای مرکزی محول خواهد شد.

پنجشنبه ٢٦ دسامبر ٢٠١٣

حزب متحد ملی در ایران موجودیت خود را اعلام کرد

بخش اول : اساسنامه ، مرامنامه، اهداف و برنامه پیشنهادی حزب متحد ملی

نام این نهاد هنوز به تایید وزارت کشور و شورای مرکزی نرسیده  است.

موسسین حزب جدید از هر پیشنهاد تکمیلی استقبال می نمایند .

  ١-اساسنامه

فصل اول:

کلیات

ماده 1: نام – نام این تشکل سیاسی- اجتماعی” حزب متحد ملی ” است.

ماده 2: تعریف- “حزب متحد ملی” ائتلافی است از شاخه های استانی و نهادهای مدنی که اساسنامه و مرامنامه حزب و اهداف مندرج در بیانیه فراخوان موسسین (19/9/1384) را پذیرفته و برای تحقق آن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود فعالیت می کند.

ماده 3: اهداف – – مشارکت در تعین سرنوشت خود و کشور، تقویت همبستگی و اتحاد با دیگر اقوام ایرانی و همکاری با نهادهای دولتی و احزاب و سازمانهای قانونی به منظور فعالیت در مسیر احقاق حقوق آحاد ملت، احیاء و ارتقای فرهنگ ملی، استقرار دمکراسی، تامین عدالت اجتماعی و برقراری توسعه متوازن. – همگامی ملی در تلاش برای ساختن کشوری که در آن شرایط زندگی، کار، تولید و برخورداری از حقوق کامل و برابر، برای همه شهروندان، صرف نظر از نژاد، قومیت، زبان و فرهنگ، دین و مذهب و اندیشه فراهم گردد. – ارتقای آگاهی¬های عمومی، اعم از اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و علمی، از راههای قانونی و مسالمت آمیز.

ماده ٤: خط مشی: –

فعالیت صلح آمیز و بدور از تنش در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی و همکاری با نهاد های دولتی، احزاب و سازمانهای موجود کشور در راه توسعه و تعالی ملی و ارتقای امنیت و رفاه عمومی

حمایت از آزادی تشکیل احزاب، اندیشه و بیان، مطبوعات و رسانه‌ها، اتحادیه‌های صنفی کارگران وصنعتگران، سندیکاهای کارگری مستقل، برابری حقوق زنان با مردان

پذیرش اصل عدم تمرکز در ساختار حکومتی و تلاش برای تقسیم مدیریت و واگذاری اداره امور محلی از طریق ایجاد نهادهای دمکراتیک محلی و انتخاب نیروهای شایسته بومی در پست های مدیریتی مناطق مختلف کشور و حمایت ، تقویت و تفویض اختیار و واگذاری امور اجرایی محلی و منطقه ای به آنان.

تبصره 1: حزب متحد ملی، التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد.

ماده ٥: مرکز حزب متحد ملی – مرکز حزب در کرمانشاه است و دارای دفاتری در کلیه استانها و شهرستانها خواهد بود. تغیر محل مرکزیت حزب با اطلاع نهاد های مربوطه مجاز است.

آدرس مرکز حزب – تا زمان دریافت مجوز عبارت است از: تهران – میدان گلها – ابتدای کاج شمالی – پلاک 113 – واحد 2 – تلفن 88969729 – کد پستی 65115-14369 (مستند به قانون احزاب)

ماده ٦ : گستره فعالیت – در داخل مرزهای جمهوری اسلامی

ماده ٧: مدت فعالیت – از تاریخ تاسیس 19/9/1384 (مصادف با روز صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر) به مدت نامحدود.

ماده ٨: هیات موسس

١:هیات موسس عبارت اند از کلیه کسانی که در ارائه و برپائی ایده “حزب متحد ملی “، تدوین اساسنامه و تشکیل اولین شوراهای استانی ، مشارکت فعال داشته اند

 ٢:فعالیت هیئت موسس بر اساس ماده 7 این اساسنامه ، تا برگزاری اولین کنگره حزب خواهد بود

  ٣:هيئت مؤسس به طور موقت دارای سخنگو، دبيرخانه و يک منشی می باشد

الف – وظایف و اختیارات هیات موسس:

  ١:تدوین و تصویب اساسنامه حزب و ارائه آن به اولين کنگره حزب ، جهت تصويب

  ٢:سازماندهی و تشکیل شوراهای استانی

  ٣:شرکت در کنگره به عنوان عضو رسمی

 ٤:کلیه وظایف و اختیارات هیات موسس پس از انقضای فعالیت آن به شورای مرکزی محول خواهد شد

%d bloggers like this: