در پى رد تاسيس جبهه متحد كرد از سوى وزارت كشور ج.ا.ايران، موسسين اين جبهه ، حزب متحد ملی را تاسيس نمودند

در پى رد تاسيس جبهه متحد كرد از سوى وزارت كشور ج.ا.ايران،  موسسين اين جبهه ، حزب متحد ملی را تاسيس نمودند. نام این نهاد هنوز به تایید وزارت کشور و شورای مرکزی نرسیده  است.   در مرامنامه اين حزب التزام  به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را جز خط مشى كارى خود اعلام نموده است.
حزب متحد ملی  در ایران موجودیت خود را اعلام کردبخش اول اساسنامه ، مرامنامه، اهداف و برنامه پیشنهادی حزب متحد ملینام این نهاد هنوز به تایید وزارت کشور و شورای مرکزی نرسیده .موسسین حزب جدید از هر پیشنهاد تکمیلی استقبال می نمایند . 1 - اساسنامهفصل اول: کلیاتماده 1: نام - نام این تشکل سیاسی- اجتماعی" حزب متحد ملی " است. ماده 2: تعریف- "حزب متحد ملی" ائتلافی است از شاخه های استانی و نهادهای مدنی که اساسنامه و مرامنامه حزب و اهداف مندرج در بیانیه فراخوان موسسین (19/9/1384) را پذیرفته و برای تحقق آن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود فعالیت می کند.ماده 3: اهداف – -	 مشارکت در تعین سرنوشت خود و کشور، تقویت همبستگی و اتحاد با دیگر اقوام ایرانی و همکاری با نهادهای دولتی و احزاب و سازمانهای قانونی به منظور فعالیت در مسیر احقاق حقوق آحاد ملت، احیاء و ارتقای فرهنگ ملی، استقرار دمکراسی، تامین عدالت اجتماعی و برقراری توسعه متوازن. -	همگامی ملی در تلاش برای ساختن کشوری که در آن شرایط زندگی، کار، تولید و برخورداری از حقوق کامل و برابر، برای همه شهروندان، صرف نظر از نژاد، قومیت، زبان و فرهنگ، دین و مذهب و اندیشه فراهم گردد.-	ارتقای آگاهی¬های عمومی، اعم از اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و علمی، از راههای قانونی و مسالمت آمیز. ماده 4:	خط مشی:-	 فعالیت صلح آمیز و بدور از تنش در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی و همکاری با نهاد های دولتی، احزاب و سازمانهای موجود کشور در راه توسعه و تعالی ملی و ارتقای امنیت و رفاه عمومی .-	حمایت از آزادی تشکیل احزاب، اندیشه و بیان، مطبوعات و رسانه‌ها، اتحادیه‌های صنفی کارگران وصنعتگران، سندیکاهای کارگری مستقل، برابری حقوق زنان با مردان.-	پذیرش اصل عدم تمرکز در ساختار حکومتی و تلاش برای تقسیم مدیریت و واگذاری اداره امور محلی از طریق ایجاد ـ نهادهای دمکراتیک محلی و انتخاب نیروهای شایسته بومی در پست های مدیریتی مناطق مختلف کشور و حمایت ، تقویت و تفویض اختیار و واگذاری امور اجرایی محلی و منطقه ای به آنان.تبصره 1: حزب متحد ملی، التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد.ماده 5: مرکز حزب متحد ملی –مرکز حزب در کرمانشاه است و دارای دفاتری در کلیه استانها و شهرستانها خواهد بود. تغیر محل مرکزیت حزب با اطلاع نهاد های مربوطه مجاز است.آدرس مرکز حزب - تا زمان دریافت مجوز عبارت است از: تهران - میدان گلها – ابتدای کاج شمالی – پلاک 113 - واحد 2 – تلفن 88969729 – کد پستی 65115-14369 (مستند به قانون احزاب)ماده 6 : گستره فعالیت – در داخل مرزهای جمهوری اسلامیماده 7: مدت فعالیت – از تاریخ تاسیس 19/9/1384 (مصادف با روز صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر) به مدت نامحدود.ماده 8: هیات موسس –1- هیات موسس عبارت اند از کلیه کسانی که در ارائه و برپائی ایده "حزب متحد ملی "، تدوین اساسنامه و تشکیل اولین شوراهای استانی ، مشارکت فعال داشته اند. 2- فعالیت هیئت موسس بر اساس ماده 7 این اساسنامه ، تا برگزاری اولین کنگره حزب خواهد بود .3- هيئت مؤسس به طور موقت دارای سخنگو، دبيرخانه و يک منشی می باشد.الف - وظایف و اختیارات هیات موسس:1 – تدوین و تصویب اساسنامه حزب و ارائه آن به اولين کنگره حزب ، جهت تصويب . 2 – سازماندهی و تشکیل شوراهای استانی.3 – شرکت در کنگره به عنوان عضو رسمی.4- کلیه وظایف و اختیارات هیات موسس پس از انقضای فعالیت آن به شورای مرکزی محول خواهد شد.

پنجشنبه ٢٦ دسامبر ٢٠١٣

حزب متحد ملی در ایران موجودیت خود را اعلام کرد

بخش اول : اساسنامه ، مرامنامه، اهداف و برنامه پیشنهادی حزب متحد ملی

نام این نهاد هنوز به تایید وزارت کشور و شورای مرکزی نرسیده  است.

موسسین حزب جدید از هر پیشنهاد تکمیلی استقبال می نمایند .

  ١-اساسنامه

فصل اول:

کلیات

ماده 1: نام – نام این تشکل سیاسی- اجتماعی” حزب متحد ملی ” است.

ماده 2: تعریف- “حزب متحد ملی” ائتلافی است از شاخه های استانی و نهادهای مدنی که اساسنامه و مرامنامه حزب و اهداف مندرج در بیانیه فراخوان موسسین (19/9/1384) را پذیرفته و برای تحقق آن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود فعالیت می کند.

ماده 3: اهداف – – مشارکت در تعین سرنوشت خود و کشور، تقویت همبستگی و اتحاد با دیگر اقوام ایرانی و همکاری با نهادهای دولتی و احزاب و سازمانهای قانونی به منظور فعالیت در مسیر احقاق حقوق آحاد ملت، احیاء و ارتقای فرهنگ ملی، استقرار دمکراسی، تامین عدالت اجتماعی و برقراری توسعه متوازن. – همگامی ملی در تلاش برای ساختن کشوری که در آن شرایط زندگی، کار، تولید و برخورداری از حقوق کامل و برابر، برای همه شهروندان، صرف نظر از نژاد، قومیت، زبان و فرهنگ، دین و مذهب و اندیشه فراهم گردد. – ارتقای آگاهی¬های عمومی، اعم از اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و علمی، از راههای قانونی و مسالمت آمیز.

ماده ٤: خط مشی: –

فعالیت صلح آمیز و بدور از تنش در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی و همکاری با نهاد های دولتی، احزاب و سازمانهای موجود کشور در راه توسعه و تعالی ملی و ارتقای امنیت و رفاه عمومی

حمایت از آزادی تشکیل احزاب، اندیشه و بیان، مطبوعات و رسانه‌ها، اتحادیه‌های صنفی کارگران وصنعتگران، سندیکاهای کارگری مستقل، برابری حقوق زنان با مردان

پذیرش اصل عدم تمرکز در ساختار حکومتی و تلاش برای تقسیم مدیریت و واگذاری اداره امور محلی از طریق ایجاد نهادهای دمکراتیک محلی و انتخاب نیروهای شایسته بومی در پست های مدیریتی مناطق مختلف کشور و حمایت ، تقویت و تفویض اختیار و واگذاری امور اجرایی محلی و منطقه ای به آنان.

تبصره 1: حزب متحد ملی، التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد.

ماده ٥: مرکز حزب متحد ملی – مرکز حزب در کرمانشاه است و دارای دفاتری در کلیه استانها و شهرستانها خواهد بود. تغیر محل مرکزیت حزب با اطلاع نهاد های مربوطه مجاز است.

آدرس مرکز حزب – تا زمان دریافت مجوز عبارت است از: تهران – میدان گلها – ابتدای کاج شمالی – پلاک 113 – واحد 2 – تلفن 88969729 – کد پستی 65115-14369 (مستند به قانون احزاب)

ماده ٦ : گستره فعالیت – در داخل مرزهای جمهوری اسلامی

ماده ٧: مدت فعالیت – از تاریخ تاسیس 19/9/1384 (مصادف با روز صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر) به مدت نامحدود.

ماده ٨: هیات موسس

١:هیات موسس عبارت اند از کلیه کسانی که در ارائه و برپائی ایده “حزب متحد ملی “، تدوین اساسنامه و تشکیل اولین شوراهای استانی ، مشارکت فعال داشته اند

 ٢:فعالیت هیئت موسس بر اساس ماده 7 این اساسنامه ، تا برگزاری اولین کنگره حزب خواهد بود

  ٣:هيئت مؤسس به طور موقت دارای سخنگو، دبيرخانه و يک منشی می باشد

الف – وظایف و اختیارات هیات موسس:

  ١:تدوین و تصویب اساسنامه حزب و ارائه آن به اولين کنگره حزب ، جهت تصويب

  ٢:سازماندهی و تشکیل شوراهای استانی

  ٣:شرکت در کنگره به عنوان عضو رسمی

 ٤:کلیه وظایف و اختیارات هیات موسس پس از انقضای فعالیت آن به شورای مرکزی محول خواهد شد

About Kurdish American Committee for Democracy and Human Rights in Iran(kacdhri)

Kurdish American Committee for Democracy and Human Rights in Iran On November 2005 a group of Kurdish-Americans decided to organize a committee to work on Kurdish issues in Iran and to build a relationship among Iranian opposition groups toward democracy in Iran. The following points clarified a need for organizing and helping the Iranian political parties to come together and to start coordinating their efforts We considered that: 1. Iran is not a homogeneous ethnic society and formidable Iranian opposition parties are aligned with separate ethnic groups. 2. Persians are a minority who has been the dominating power since the end of WWI and all other minority groups have revolted at some point during the 20th century and continue to do so in this century. 3.Kurdish struggle for human rights and self-determination is the longest and most mature democratic national movement in Iran, the only one to have developed a constitution for a democratic society (The Republic of Kurdistan, Mahabad 1947). 4. We considered that any political opposition to the Islamic regime without the involvement of Turkmans, Baluoch, Azeri, Kurd and Arab groups would fail. 5. Almost all Persian nationalist parties have vowed to side with the Islamic regime to “fight” minority groups and democracy. Based on the above ideas and considerations, Kurdish Americans from Iran organized a Committee for Democracy on December 2005. “Kurdish American Committee for democracy in Iran” had a sense of obligation to take an active role in organizing the Iranian opposition groups by:

Posted on December 27, 2013, in Farsi and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: