Blog Archives

نشست احزاب و سازمان‌های سیاسی کُردستان برای تشکیل کنگره ملی کُرد

Radio_Payam0713نشست احزاب و سازمان‌های سیاسی کُردستان برای تشکیل کنگره ملی کُرد

گفتگوی رادیو پیام با

دکتر آزاد مرادیان (دبیر کمیته کردهای مقیم امریکا برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران)  و

محمد آسنگران (از کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران)

%d bloggers like this: