Blog Archives

نامه اي از فرزاد کمانگر , طلب عفو از چه و به که ؟

به نام آزادي

تعريف دقيق جرم سياسي و پيرو آن زنداني سياسي در هيچ جاي قاموس حقوقي – کيفري جمهوري اسلامي مشخfarzad_kamangar.jpgص نشده که به تابع آن در مظان هرگونه اتهام ناسره و نامربوط قراردادن شخصي که طبق استانداردهاي حقوقي معقول در جهان متهم سياسي به شمار مي آيد امري رايج باشد ، اساساً در جايي که بعضي ها خود را فراتر از قانون ميدانند ، بدون داشتن تحصيلات آکادميک حقوقي يا سياسي خود را بهترين و نادرترين سياستمداران و عالمان علم قضا به حساب مي آورند و عملکرد سياسي خود را نيز تنها آلترناتيو سياسي در زمان غيبت امام زمان (عج) دانسته و به طبع تمامي اقشار جامعه ايران را پيرو محض و مطيع سياستهاي خود پنداشته و نتيجتاً هيچ مسلک و شيوه سياسي را به رسميت نشناخته و بالاتر از آن براي بقيه آحاد ملت نيز مجاز و روا نميدانند . بنابراين جاي تعجب نيست که اين عده با فراق خاطر کامل کسي ديگر را به جز خود صاحب صلاحيت اظهار نظر در امور سياسي نداند مگر آنکه به تائيد يا تمجيد رياکارانه از آنها پرداخته و اظهار علني هيستريک حمايت خود را از سياستهاي رسمي اين طبقه دستمايه سوداي رسواي خويش قرار دهد .

فعالبت سياسي به معناي مصطلح و رايج عصيان نيز از طرف اين گروهها تنها براي کساني که از اسلام سياسي ، تمام جنبه هاي انسان ساز ، لطيف و روحاني با قوانين مدون و محکم جهت پي ريزي جوامع سالم و با نشاط بشري را يکجانبه به کناري گذاشته و بنا به گفته خود با تفکر ايام آغازين ظهور اسلام فقط ” الجنة تحت ظلال السيوف ” و ” النصر بالرعب ” را فرا گرفته اند ، بنابراين جاي تعجب نيست که در نظام نظري و حقوقي اين عده مصاديق فعاليت سياسي ، جرم سياسي ، اتهام سياسي و زنداني سياسي احصا نشده است . سخن کوتاه آنکه ، اينجانب فرزاد کمانگر بعنوان يک شهروند ايراني داراي حقوق مشروع و عرفي پذيرفته شده در قانون ايران و جهان و بعنوان کسي که وزارتخانه آموزش و پروش همين حاکميت اينجانب را صاحب صلاحيت تعليم به فرزندان اين آب و خاک دانسته ، اکنون طبق رول معمول حقوق بين الملل ، طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر و طبق تعاريف مقبول خردورزان سياسي در جهان خود را مصداق بارز و کامل يک زنداني سياسي ميدانم که از بد حادثه در بد زمان و بدمکاني که تعريف ساده از جرم سياسي در لفاف عناوين عجيب و شگفت ، نظير حرب با خدا ، افساد في الارض ، اقدام عليه امنيت ملي به تنگ نظرانه ترين و غير دموکراتيک ترين وجه گرفتار آمدم ، توجه خوانندگان را به موارد مطروحه زير جلب مينمايم تا سير دادرسي در مورد پرونده من در دستگاه عدالت فعلي ايران روشن تر شود

:
1-اينجانب در تاريخ 27/5/85 در شهر تهران به دليل تحت مظان قرار داشتن به فعاليت سياسي غير مجاز بازداشت شدم ، عليرغم تصريح قانون اساسي به حق متهم مبني بر داشتن وکيل 16 ماه از اين حق محروم بودم ، يعني بعد از 16 ماه تحمل سخت ترين انواع شکنجه تحت لواي بازجويي که برخلاف موارد مطروحه در قانون حفظ حقوق شهروندي بوده و شرح کوتاهي از آن را در رنجنامه اي که قبلاً نگاشتم ذکر شده است . البته لازم به ذکر است که در شهر کرمانشاه دادستان انقلاب وقت ضمن بي اعتنايي به اصل تفهيم اتهام با صدور دستور به ضابطين قوه قضائيه خواستار تداوم شکنجه و فشار بيشتر جهت پذيرش گناه مرتکب نشده اينجانب شد (که اگر بازپرس شعبه 14 امنيت تهران دستور بازگشت ما را به تهران نميداد بي گمان زنده نبودم) و حتي کار را به آنجا رسانيدند که مراحل آغازين تشکيل پرونده به گفته خودشان انجام “تحقيقات فني ” هنگامي که نه جرمي ثابت شده و نه جلسه دادرسي برگزار شده و بدون داشتن وکيل هرگونه اتهامي را به اينجانب وارد مي ساختند و صراحتاً و با کمال خوشحالي از صدور حکم اعدام من خبر ميدادند

.
2-در خلال دوره 16 ماهه در کارخانه متحول سازي وزارت اطلاعات و بعد از اعزام از کرمانشاه به تهران دفعتاً وطي يک عمليات محيرالعقول عناوين اتهامي قبلي اينجانب نظير عضويت در حزب پزاک ، حمل مواد منفجره ، اقدام به شروع بمب گذاري و حتي بمبگذاري از نامه اعمال من محو شده و اتهام خلق الساعه جديدي به نام عضويت در حزب کارگران کردستان ترکيه ؟!!! برايم تجويز شد . البته بنا به عادت مافي السبق بدون هيچگونه مستند و مدرکي ، حتي جعلي و ظاهري .
3-در همان ايام مذکور شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران معلوم نيست که چرا و چگونه ناگهان قرار عدم صلاحيت خود به طرفيت دادگاه انقلاب سنندج را صادر نمود.
4-تحمل نزديک به دو ماه انفرادي همراه با شکنجه هاي وحشتناک توسط مسئول بازداشتگاه اطلاعات سنندج که مشخص نبود اعمال اين حجم عظيم فشار و شکنجه به چه جهت و در خدمت کدامين هدف و مقصود بود ؟ چرا که در طول اين مدت نه تفهيم اتهام جديدي شده بودم و نه حتي يکبار ، يک سئوال جديد هم از من پرسيده شد و سرانجام اين قصه صدور قرار عدم صلاحيت اين بار به طريق معکوس از طرف دادگاه انقلاب سنندج به طرفيت شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران تکرار شد ، گويا حضرات به اين نتيجه رسيده بودند که تنوعي در اعمال شکنجه اينجانب قرار دهند و طبعيت مهرپرور و مهرورز خود را در هر سه مرکز استان به من نشان داده و ترجيحاً به من فهمانده شود ، به هر کجا که روي “آسمان همين رنگ است


5-و بالاخره ميرسيم به اوج شاهکار اين سناريو امنيتي – قضائي ، يعني مرحله تشکيل دادگاه ، مرحله تشکيل جلسه دادرسي و نهايتاً صدور حکم ، البته خواننده متوجه باشد که دستگاه قضائي در هجدهمين ماه پس از دستگيري به اين نتيجه رسيد که اتلاف فرصت ديگر کافي است و اين پرونده بايد سريعاً ختم به خير شود و اين نيت خيرخواهانه حتي به جلسه دادگاه نيز سرايت نمود و اينجانب در طي کمتر از 7 دقيقه (بله درست خوانديد ، فقط هفت دقيقه) که 3 دقيقه آن صرف قرائت کيفر خواست گرديد ، مستحق اعدام تشخيص داده شدم ، آنهم در دادگاهي که طبق نص صريح اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي بايد به شکل علني با حضور وکيل و در حضور هيئت منصفه برگزار ميگرديد ، که هيئت منصفه و علني بودن دادگاه فوق هيچگونه مفهوم و وجود خارجي نداشته و حتي به وکيل اينجانب نيز قبل از دادگاه و در هنگام دادگاه اجازه صحبت کردن حتي در حد سلام و عليک با من را ندادند و حتي فرصت قانوني دفاع از من را نيز پيدا نکرد . قابل ذکر است در کيفرخواست فقط اتهام عضويت در پ.ک.ک در دادگاه به من ابلاغ شد

.
6-قاضي پرونده يکماه بعد، طي يک پروسه تشريفاتي هنگام ابلاغ حکم به اينجانب صراحتاً اعلام نمود که وزارت اطلاعات قبل از صدور حکم دادگاه محاربه تو را مسلم و قطعي تشخيص داده و حداقل حکم مورد انتظار را اعدام دانسته ، البته اين موضوع چندان براي من تازگي نداشت زيرا که تمامي بازجويان اطلاعات در هر سه شهر از همان روزهاي آغازين بازجويي پيشاپيش تاکيد موکد داشتند که “ما تشخيص ميدهيم که چه کسي چه حکمي بايد بدهد و حکم تو نيز بايد اعدام باشد” (عين گفته بازجوهاي پرونده)
توجه به موارد مشروحه فوق که فقط مشتي از خروار است براي عبرت گيرندگان مايه تاسف است ،چرا که دستگاه اطلاعاتي – امنيتي کشور با نقض مکرر و فاحش نص صريح قوانين مصوبه جمهوري اسلامي و در راس آن اصول قانون اساسي مانند اصل 20 (يکسان بودن همه در برابر قانون)، اصل 23 (ممنوعيت تفتيش عقايد) ، اصل 35 (داشتن حق وکيل) ، اصل 37 (اصل برائت) ، اصل 38 (ممنوعيت شکنجه) ، اصل 39 (ممنوعيت هتک حرمت و حيثيت ) ، اصل 57 (استقلال قوا) ، و اصل 166 (مستدل و مستند بودن احکام) ، اصل 168 (علني بودن دادگاه جرايم سياسي) و نقض قوانين حقوق شهروندي ، نقض آئين دادرسي و نقض آئين نامه داخلي سازمان زندانها ، از يکطرف ، يکسره خط بطلان برآنچه که در متن قوانين جمهوري اسلامي ذکر شده ميکشد و از طرف ديگر در مقام زننده اتهام – بازجو – بازپرس ، دادستان و قاضي قرار گرفته و نهاد به ظاهر زير مجموعه قوه مجريه بسي بالاتر از قوه قضائيه براي خود شان قائل است گويا “پريرو تاب مستوري ندارد ، در ار بندي سر از روزن درآرد


چنين به نظر ميرسد صدور احکام سنگين براي فعالان مدني در مناطق کردنشين مقابله اي جدي براي سرکوب اين حرکتهاست و صدور احکام اعدام ما نيز بنا به ملاحضات سياسي و مقاوله هاي سياسي با احزاب تازه به قدرت رسيده (شما بخوانيد تازه مسلمان) يکي از همسايگان غربي است که در کشتارهاي قومي يد طولايي از 1915 تا کنون دارد ، اين حکم اعدام نوعي پيش کشي سياسي و کرنشي منفعلانه و ذليلانه از طرف يکي از شرکاي همخوابگي ايدئولوژيکي به شريک ديگر است که البته عليرغم به ظاهر واحد در هدف ، و تبين مسير ، نظرات کاملاً متنافري از هم دارند

.
حال با توجه به آنچه که شرحش دادم ، آيا من شايسته حکم اعدام بوده ام ؟ و آيا اينجانب جهت حفظ زندگي خود بايد تقاضاي عفو نمايم ؟ عفو و عذر تقصير از چه و به که ؟ آيا آناني که حتي قانون مکتوب خود را به کرات زير پا گذاشته و به قانون نانوشته و خودسرانه خود حکم به شکنجه و اعدام ميدهند ، در اين راه با دست و دلبازي تمام زندگي بخشش ميکنند به درخواست عفو مستحق تر نيستند ؟

فرزاد کمانگر
زندان رجايي شهر کرج
بند بيماران عفوني و متادوني
25/4/87

کمپین نجات فرزاد کمانگر

من مامۆستا ده‌مێنمه‌وه‌ و تۆش هه‌ر پاسه‌وانی زیندان

farzad_kamangar.jpgمن مامۆستا ده‌مێنمه‌وه‌ و تۆش هه‌ر پاسه‌وانی زیندان

 

زێئوس، خودای خودایان فه‌رمانی دا، پڕۆمته‌ی نافه‌رمان به‌ زنجیر بکێشن. ئا به‌م جۆره‌، حه‌کایه‌تی من و تۆ، ده‌ستی پێ کردووه‌ …(1)

تۆ میرات گری پاسه‌وانانی زێئۆسی، تا هه‌موو ڕۆژێک چاوه‌دێری بکه‌ی له‌ ڕۆڵه‌یه‌ک ، له‌ ڕه‌گه‌زی خۆره‌تاو و ڕووناکایی . بۆ من و تۆ زیندان دوو واتای جیاواز ده‌به‌خشێت‌. دوو که‌س له‌ دوو به‌ری دیوارێک، به‌ ده‌رگایه‌کی ئاسنین و ڕۆچنه‌یه‌کی بچووک له‌ نێوی دا. تۆ له‌ ده‌ره‌وه‌ی سیللول، منیش له‌ ناخی سیللول دا.

ئێستا وا باشتره‌ یه‌کتر به‌ باشی بناسین.

من مامۆستایه‌کی قوتابخانه‌م. نا … نا…

من خوێندکارێکی سه‌مه‌دی بێهره‌نگیم (2). هه‌ر ئه‌و که‌سه‌ی که‌ چیرۆکی ئۆلدوز و قشه‌لاکان و ماسی ڕه‌شی بچکۆڵه‌ی نووسی، تا فێری هه‌موو که‌س بکات، جوڵانه‌وه‌ و وه‌ڕێ که‌وتن.

ده‌یناسی !؟ باش ده‌زانم که‌ نایناسی.

من شاگردی خان عه‌لیم. هه‌ر ئه‌و مامۆستایه‌ی که‌ فێری کردین که‌ چۆن له‌ سه‌ر ته‌خته‌ی ڕه‌شی ناو کلاسه‌که‌مان، وێنه‌ی خۆره‌تاو بکێشینه‌وه‌، تا به‌ تیشکی خۆی، شه‌مشه‌مه‌کوێره‌کان بڕه‌وێنێ.

ده‌زانی ئه‌و کێ بوو !؟

 من هاوکاری به‌همه‌نی عیزه‌تیم (3)، ئه‌و پیاوه‌ی که‌ هه‌موو کاتێک بۆنی بارانی لێ ده‌هات. مرۆڤێک که‌ هێشتا خه‌ڵکی کرماشان و گونده‌کانی ده‌وروبه‌ری، له‌ گه‌ڵ یه‌که‌مین بارانی پاییزی دا، یادی ده‌که‌ن.

هیچ ده‌زانی که‌ ئه‌و کێ بوو !؟ باش ده‌زانم که‌ نازانی.

من مامۆستام. له‌ شاگرده‌کانم، پێکه‌نین و پرسیار کردنم به‌ میرات گرتووه‌.ئێستا که‌ منت ناسی، تۆش خۆتم پێ بناسێنه‌.

هاوکاره‌کانت کێ بوون؟ ئه‌م توڕه‌یی و نه‌فره‌ته‌ی ناو ده‌رۆنت له‌ کێ به‌ میرات گرتووه‌؟! ئه‌و که‌له‌بچانه‌ی ده‌ست و پێ، له‌ چ که‌سێکه‌وه‌ بۆ تۆ به‌ جێ ماوه‌ ؟! له‌ سیاچاڵه‌کانی زوحاک !؟

له‌ خۆت بدوێ. تۆ کێی !؟

ئه‌وه‌نده‌ ‌من له‌ که‌له‌بچه‌ و زنجیر و قامچی، له‌ دیواره‌کانی قاییمی 209، له‌ کامێڕاکانی ئێلێکترۆنیکی زیندان، له‌ ده‌رگاکانی قاییمی، مه‌ترسێنه‌. ئیتر ‌هیچ خۆفێکم نییه‌ له‌و شتانه‌ . توڕه‌ مه‌به‌. مه‌قیژێنه‌.له‌ به‌ر ئه‌وه‌ی سه‌ری خۆم به‌رز کردووه‌ته‌وه، به‌ مست له‌ دڵی من مه‌کوته‌. هێشتا به‌سه‌رهاتی مستی تۆ و سه‌ری ژنێکی زیندانم هه‌ر له‌ بیره‌.(4)

لێم مه‌ده‌ به‌ تاوانی گوتنه‌وه‌ی گۆرانی. ئه‌من کورد. ئه‌ژدادی من، ئه‌وینی خۆیان، ئێش و ژان و تێکۆشان و ته‌واوی هه‌بوونی خۆیان، له‌م گۆرانی و ئاوازانه‌،‌ بۆ من به‌ یادگار جێ هێشتووه‌. من ده‌بێ گۆرانی بڵێم و تۆش ده‌بێ گوێی لێ ڕاگری. وه‌ تۆ ده‌بێ گوێ بیسی گۆرانیه‌کانم بی. ده‌زانم ئازارت ده‌ده‌ن.

ده‌ست  مه‌که‌ به‌ لێدانی من، له‌ به‌ر ئه‌وه‌ی له‌ کاتی پیاسه‌ کردن، ده‌نگی هه‌نگاوه‌کانم دێت. ئاخر دایکم فێری کردووم، به‌ هه‌نگاوه‌کانم له‌ گه‌ڵ زه‌وی بدوێم. له‌ نێوان من و زه‌وی دا په‌یمانێک به‌ستراوه‌ و پێوه‌ندیه‌ک، تا زه‌وی پڕ بکه‌م له‌ جوانی و له‌ پێکه‌نین. که‌ وابوو لێ گه‌ڕێ هه‌نگاو بنێم. لێ گه‌ڕێ، گوێ بیسی ده‌نگی هه‌نگاوه‌کانم بێت. لێگه‌ڕێ تا زه‌وی بزانێت، هێشتا زیندووم و هیوادار.

قه‌ڵه‌م و کاغه‌زم لێ مه‌ستێنه‌. ده‌مهه‌وێ بۆ منداڵانی وڵاته‌که‌م، لایه‌لایه‌یه‌ک بنووسم. پڕ له‌ هیوا، پڕ له‌ چیرۆکه‌کانی سه‌مه‌د و ژیانی ئه‌و، خانعه‌لی و ئاواته‌کانی، عیزه‌تی و شاگرده‌کانی. ده‌مهه‌وێ بنووسم. ده‌مهه‌وێ له‌ ناو سیللول، هه‌ر لێره‌وه‌، له‌ گه‌ڵ خه‌ڵکی خۆم دا بدوێم. تێده‌گه‌ی که‌ من چی ده‌ڵێم !؟

باش ده‌زانم تۆیان وه‌ها ڕاهێناوه‌، نه‌فره‌ت بکه‌ی له‌ ڕووناکی، له‌ جوانیه‌کان، له‌ ڕامان و بیرکردنه‌وه‌. به‌ڵام مه‌ترسێ. وه‌ره‌ ناو سیللوله‌که‌م، میوانی سفره‌ی بچووک و هه‌ڵدڕاوی من به‌. بڕوانه‌ که‌ من چلۆن هه‌موو شه‌وێک، شاگرده‌کانم ده‌که‌م به‌ میوانی خۆم. بڕوانه‌ که‌ چۆن چیرۆکیان بۆ ده‌ڵێم. به‌ڵام خۆ تۆ ئیزنی ئه‌وه‌ت نییه‌ ببینی. تۆ ئیزنی ئه‌وه‌ت نییه‌ ببیسی. تۆ پێویسته‌ ئه‌ویندار بی. پێویسته‌ ببی به‌ مرۆڤ. ده‌بێ بێیته‌ ئه‌و به‌ری ئائه‌م ده‌رگایه‌،‌ بۆ ئه‌وه‌ی تێبگه‌ی چی ده‌ڵێم.

چاوم لێبکه‌ تا بزانی جیاوازی له‌ نێوان من و تۆ چییه‌ ؟

من هه‌موو ڕۆژێک له‌ سه‌ر دیواری سیللوله‌که‌م، ده‌سته‌کانی خۆشه‌ویسته‌که‌م و چاوه‌ جوانه‌کانی ده‌کێشمه‌وه‌ و ده‌سته‌کانی به‌ ده‌ست ده‌گرم. گه‌رمای ژیان، له‌ ناو په‌نجه‌کانی ئه‌و دا و حه‌ز و چاوه‌ڕوانیش له‌ ناو چاوه‌کانی، هه‌ست پێ ده‌که‌م. به‌ڵام تۆ هه‌موو ڕۆژێک، به‌ گۆپاڵی ده‌ستت، نیگاری په‌نجه‌کانی سه‌ر دیوار ده‌شکێنی و چاوه‌کانی چاو له‌ ڕێگای ده‌رده‌هێنی و دیواره‌که‌م لێ ڕه‌ش ده‌که‌ی.

دونیای تۆ هه‌موو کاتێک تاریکایی و زیندانه‌ و هه‌ست کردن به‌ ڕووناکایی، ڕه‌نجت ده‌دات. من چه‌ندین مانگه‌ چاوه‌ڕوانی دیتنی ئاسمانێکی پر ئه‌ستێره‌م. ئاسمانێک که‌ ئه‌ستێره‌کانی سه‌رکه‌ش له‌ ناوی دا، له‌و به‌ری ئاسمانه‌وه‌ بۆ ئه‌و لای تر ، ڕابخوشێن و جه‌رگی تاریکی هه‌ڵدڕن. به‌ڵام تۆ به‌ ساڵانه‌ له‌ ناو تاریکی دا ده‌ژی. شه‌وانی تۆ بێ ئه‌ستێره‌ن‌. هیچ ده‌زانی شه‌وی بێ ئه‌ستێره‌ چییه‌ !؟ ئاسمانی هه‌میشه‌ شه‌و واتای چییه‌ !؟

ئه‌گه‌ر ئه‌وجاره‌ بۆ 209 هاتمه‌وه‌‌، وه‌ره‌ ناو ژووری سیللوله‌که‌م. من گه‌لێک ئاواتت بۆ ده‌خوازم. به‌ڵام نه‌ک له‌ شێوه‌ی دۆعاکانی تۆ که‌ یه‌ک پارچه‌ له‌ ئاگر و ترسی‌ جه‌هه‌ننه‌م پێک هاتوون. داخوازه‌کانی من، پڕ له‌ هیوا و پێکه‌نین و ئه‌وینن‌. وه‌ره‌ ناو ژووری سیللوله‌که‌م، تا نهێنی دواترین پێکه‌نینی عیزه‌تی، له‌ کاتی له‌سێداره‌ دانت بۆ بدرکێنم. ده‌زانم که‌ جارێکی دیکه‌، ده‌مهێننه‌وه‌‌ ناو زیندانی 209، له‌ کاتێک دا ، به‌ هه‌موو بوونی پڕ له‌ کین و نه‌فره‌تی خۆته‌وه‌، به‌ سه‌ر سه‌رم دا ده‌قیژێنی و منیش جارێکی دیکه‌، دڵم به‌ حاڵی تۆ و ئه‌و جیهانه‌ بچووکه‌ی بۆ خۆت ساز کردووه،‌ ده‌سووتێ. من ده‌گه‌ڕێمه‌وه‌، له‌ کاتێکدا که‌ مامۆستام و بزه‌ی منداڵانی وڵاته‌که‌م له‌ سه‌ر لێوه‌.

مامۆستای به‌ سێداره‌ حووکم دراو، فه‌رزاد که‌مانگه‌ر

به‌شی زیندانیانی نه‌خۆش له‌ زیندانی ره‌جایی شه‌هر

27.10.87

 =========================

(1). پرۆمته‌ له‌ ئاگری له‌ خودایان دزی و دای به‌ مرۆڤ. به‌م جۆره‌ مرۆڤ به‌ گه‌رما و ڕووناکی و تێگه‌یشتن گه‌یشت .زێئوس بۆ سزا دانی پڕۆمته‌، ئه‌وی به‌ زنجیر کێشا و دواتریش به‌وه‌ مه‌حکومی کرد که‌ هه‌موو ڕۆژێ به‌ردێک له‌ چیایه‌ک بباته‌ سه‌رێ و کاتێک ئه‌و به‌رده‌ ده‌گاتێ، به‌رده‌که‌ جاڵه‌ ده‌بێته‌وه‌ خوارێ. به‌م شێوه‌یه‌ تا ئه‌به‌د مه‌حکومه‌ به‌ بردنه‌ سه‌ری ئه‌و به‌رده‌…(2). سه‌مه‌د بێهره‌نگی یه‌کێک له‌ چیرۆکناسانی باناوبانگی ئازه‌ری بوو که‌ له‌ چۆمی ئه‌ره‌س دا خنکا. چیرۆکه‌کانی ئه‌و به‌ناوبانگ بوون و به‌ تایبه‌تیش چیرۆکی ماسی ره‌شی بچکۆڵه‌ وه‌ک چیرۆکێکی فه‌لسه‌فی بۆ منداڵان و ته‌نانه‌ت گه‌وره‌ ساڵان ده‌نگی داوه‌ته‌وه‌.

(3). به‌همه‌ن عیزه‌تی. مامۆستایه‌ک بووه‌ که‌ له‌ سه‌ره‌تای هاتنه‌ سه‌ر کاری رژیمی خومه‌ینی له‌ سێداره‌ دراوه‌. خه‌ڵکی کامیاران و کرماشان زۆر بیره‌وه‌ریان لێی هه‌یه‌ و ده‌گوترێ له‌ کاتێک دا که‌ ده‌یانبرده‌ پای سێداره‌ لێیان پرسی بوو، ئایا له‌ مردن ناپرسی ؟! ئه‌ویش به‌ پێکه‌نینه‌وه‌ گوتبوو، مه‌رگ ئه‌گه‌ر مه‌رده‌، پێی بڵێن بێت، تا له‌ باوه‌شی بگرم، به‌ توندی…

(4). ڕه‌نگه‌ ئاماژه‌ به‌ زه‌هرا کازمی بکات

وه‌رگێڕان بۆ کوردی : شێرکۆ جیهانی

%d bloggers like this: